Достъп до информация

Доклад по чл. 26 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г относно правата на пътниците,

пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334 от 17 декември 2010 г.) за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2020 г.