2020

Обнародвани са задължителни кодекси към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS) –

Международен кодекс за спасителни средства (LSA CODE) и Международен кодекс за системите за пожарна безопасност (FSS CODE)

В бр. 85 от 2 октомври 2020 г. на Държавен вестник е обнародван Международен кодекс за спасителни средства (LSA CODE), приет с Резолюция MSC. 48(66) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 4 юни 1996 г. В сила за Република България от 1 юли 1998 г.
В бр. 86 от 6 октомври 2020 г. на Държавен вестник е обнародван Международен кодекс за системите за пожарна безопасност (FSS CODE), приет с Резолюция MSC.98(73) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 5 декември 2000 г. В сила за Република България от 1 юли 2002 г.

Стратегия за безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби

С Решение № 420 на Министерския съвет от 26 юни 2020 г. е одобрена Стратегия за безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби. С документа се цели да се гарантира постигането и поддържането на високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването, и опазване на морската среда от замърсяване от кораби. Тя е изготвена във връзка с подготовката за предстоящия през 2021 г. задължителен одит на България по Схемата за одит на държава-членка на Международната морска организация.

Възобновяване на прегледите на НМТБ "Цар Борис III

ИА "Морска администрация" уведомява всички заинтересувани, че съгласно Заповед № 40/07.05.2020г. на Директора на Националната многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III", гр. София, същата възобновява плановия прием на пациенти във всички звена на лечебното заведение, както и се подновяват прегледите за издаване на свидетелства за медицинска годност на морски лица. Съгласно заповедта всички лица се проверяват за повишена температура, дезинфекцират си ръцете и задължително носят маски. Подробна информация може да бъде намерена на интернет страницата на  НМТБ "Цар Борис III.