Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020 г.

Проект „Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби“,

финансиран по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“.

Проект „Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с
изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и
опазване на околната среда от замърсяване от кораби“

Проект „Изготвяне на документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка“

Проект „Изготвяне на документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка“ Бенефициент: Изпълнителна агенция "Морска администрация"(ИАМА)

Процедура: BG16M1OP001-5.001 Техническа помощ


Бюджет на проекта (100% БФП): 86 363.04 лева Начало на проекта: 03.05.2022г.


Продължителност: 15 месеца

Сигнали за нередности във връзка с изпълнението на програми и проекти

Всяко лице може да подаде сигнал за нередност във връзка с изпълнението на програми и проекти, съфинансирани от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 (ОПТТИ). Начините да направи това са описани в раздел Сигнали за нередности на официалната страница на Управляващия орган на ОПТТИ, на електронен адрес:
https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/698.

Проект „Модернизиране на материално-техническата база, обновяване на компютърното и периферно оборудване и създаване на възможност за дистанционна работа на служителите от отдел “Проекти”,

Главна дирекция “Аварийно-спасителна дейност” на Изпълнителна агенция “Морска администрация”

Проект

„Модернизиране на материално-техническата база, обновяване на компютьрното и периферно оборудване и създаване на въможност за дистанционна работа на служителите от отдел ”Проекти”, Главна дирекция ”Аварийно-спасителна дейност” на Изпьлнителна агенция ”Морска администрация“

Бюджет на проекта (10094 БФП): 24 282,00 лв.

Съфинансиране от ЕФРР (85 0/0): 20 639,70 лв.

Национално съфинансиране (15 0/0): З 642,30 лв.

Начало на проекта: 14.09.2020 г.

Край на проекта: 31.01.2021 г.

Закриваща среща със заинтересованите страни по проект: „Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за проект:

„Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС)”

Проведена работна среща и среща с медиите по проект „Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за проект:

„Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС), финансиран от ОПТТИ 2014-2020.

Стартиране на проект по Оперативна програма "Траспорт и транспортна инфраструктутра" 2014 - 2020 г.

Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на
пакет документи за проект: „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС)”