Декларации

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, част II Интереси. -2021, 2022 г.

Неподали ежегодни декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ


1. Албена Каитина - главен експерт.

2. Калоян Георгиев - главен специалист

3. Кристина Янкова - главен специалист

4. Анна Николова - главен експерт