Събиране на оферти с обява/ покана до 31.03.2020 г.

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
9 094 937 10.12.2019 г. събиране на оферти с обява | отворена Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация” /ИАМА/ на недвижимо имущество – публична и частна държавна собственост, предоставено за управление на ИАМА; застраховане на моторни превозни средства за „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Злополука на местата в МПС“ и „Автокаско”; застраховане на плавателни съдове за „Каско – пълна и частична загуба”, „Отговорност при сблъскване” и „Обща авария и спасяване”; застраховане за Групова застраховка „Трудова злополука” за служителите на ИАМА, извършващи проверка на плавателните средства и осъществяващи контрол за експлоатационна годност на пристанищата и на съоръженията с повишена опасност; застраховане за Групова застраховка „Трудова злополука” за членове на екипажите на плавателните средства на ИАМА, включително и доброволни сътрудници, временно ангажирани да изпълняват дейности като екипаж на плавателните средства на ИАМА
Адрес в РОП:
47 03.09.2019 г. събиране на оферти с обява | отворена „Подготовка на техническа спецификация и изисквания за ИТ инструмент за транспортна безопасност по река Дунав“ в изпълнение на проект: „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакция при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ – Danube Safety Net, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
Адрес в РОП:
46 03.09.2019 г. събиране на оферти с обява | отворена Дейности по предварително проучване и събиране на изходна информация за бизнес процесите, в т.ч. и представяне на резултатите и изготвяне на план за съвместни дейности при извършване на съвместни спасителни дейности по река Дунав между Изпълнителна агенция Морска администрация и Румънска морска администрация
Адрес в РОП:
43 03.09.2019 г. събиране на оферти с обява | възложена Функционална поддръжка на локалната мрежа на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, администриране на Lotus Domino сървъри
Адрес в РОП:
40 03.09.2019 г. събиране на оферти с обява | възложена „Дейности по оперативно подпомагане и координация при осъществяване на административно, техническо и финансово управление на проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакция при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“
Адрес в РОП:
42 03.09.2019 г. събиране на оферти с обява | възложена Осигуряване на необходимите ресурси за работа на EUCISE2020 нод за връзка на национален EUCISE2020 адаптор в съответствие с инженеринговите услуги, поддържащи прилагането на EUCISE2020 мрежата
Адрес в РОП:
41 03.09.2019 г. събиране на оферти с обява | възложена Извънгаранционна поддръжка на Националната информационна система SafeSeaNet
Адрес в РОП:
37 03.09.2019 г. събиране на оферти с обява | възложена Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация” на недвижимо имущество – публична и частна държавна собственост, предоставено за управление на ИАМА; застраховане на моторни превозни средства за „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Злополука на местата в МПС“ и „Автокаско”; застраховане на плавателни съдове за „Каско – пълна и частична загуба”, „Отговорност при сблъскване” и „Обща авария и спасяване”; застраховане за Групова застраховка „Трудова злополука” за екипажите на ИАМА и служителите, извършващи проверка на плавателните средства, както и на служителите, които осъществяват контрол за експлоатационна годност на пристанищата и на съоръженията с повишена опасност; застраховане за Групова застраховка „Злополука” за членове на екипажи, временно ангажирани да изпълняват дейности на спасителни катери на ИАМА
Адрес в РОП:
26 03.09.2019 г. събиране на оферти с обява | възложена Извънгаранционна поддръжка на Националната информационна система SafeSeaNet
Адрес в РОП:
25 03.09.2019 г. събиране на оферти с обява | възложена Функционална поддръжка на локалната мрежа на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, администриране на Lotus Domino сървъри
Адрес в РОП: