Процедури

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
49 25.11.2019 г. открита процедура | отворена Доставка, инсталация и монтаж на специализирано сървърно оборудване, доставка и инсталация на софтуер за виртуализация и миграция на данни за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска Администрация “
Адрес в РОП:
48 03.09.2019 г. открита процедура | отворена Надграждане функционалностите на Единната централизирана информационна система на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Интеграция към външни системи“, Обособена позиция № 2 „Надграждане на Единната централизирана информационна система“
Адрес в РОП:
45 03.09.2019 г. открита процедура | отворена Актуализация и надграждане на националната информационна система SafeSeaNet
Адрес в РОП:
44 03.09.2019 г. публично състезание | отворена Доставка на два броя товарни автомобила с повишена проходимост тип „пикап“
Адрес в РОП:
39 03.09.2019 г. договаряне без предварително обявление | отворена Доставка на дизелово моторно гориво за плавателни съдове - собственост на Изпълнителна агенция "Морска администрация
Адрес в РОП:
38 03.09.2019 г. открита процедура | прекратена Надграждане функционалностите на Единната централизирана информационна система на Изпълнителна агенция „Морска администрация
Адрес в РОП:
36 03.09.2019 г. открита процедура | отворена Предоставяне на разположение на специализирани плавателни средства за извършване на услуги, свързани с участие по изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на опасност, възникнала при повреда, авария или друго морско произшествие (морско спасяване) с кораби и плавателни средства с бруто тонаж над 300 бт в акваторията на пристанищен район Бургас и териториалното море
Адрес в РОП: 00021-2018-0003
35 03.09.2019 г. открита процедура | възложена Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за проект: „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС
Адрес в РОП: 00042-2018-0008
34 03.09.2019 г. мини процедура по рамково споразумение | възложена Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация"
Адрес в РОП:
33 03.09.2019 г. договаряне без предварително обявление | възложена „Осъществяване на дейности по ограничаване на разлив на нефтопродукти от корпуса на потъналия кораб „Mopang"“ в две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Извършване на подводна операция по извличане на нефтопродукти";
Обособена позиция № 2 „Извършване на операция по обезопасяване на разлив, ограничаването му с поставяне на бонови заграждения, както и дейности по събиране на отпадъчните нефтопродукти от водната повърхност, транспортиране и третиране на събраното количество отпадъчни нефтопродукти до тяхното обезвреждане“

Адрес в РОП: 00021-2018-0002