2016 г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 10135.5501.292, 10135.5501.293, 10135.5501.2...

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 10135.5501.292, 10135.5501.293, 10135.5501.294 и 10135.5501.295 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГРАД ВАРНА РАЙОН „АСПАРУХОВО“, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 28 ноември 2016 г.

Заповед № 3-42/07.03.2016 год. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” за провеждане на конкур...

Заповед № 3-42/07.03.2016 год. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” за провеждане на конкурс за избор на пилотска организация за срок от три години, за пилотажни райони Варна и Бургас.

Среща между г-н Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и г-н Код...

Среща между г-н Данаил Папазов, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и г-н Коджи Секимицу, генерален секретар на Международната морска организация (ИМО)